PGW

Uw bijdrage

ANBI logo De stichting heeft een ‘ANBI status’. Dit betekent dat uw giften aan de stichting 100% aftrekbaar zijn van uw inkomen of winst.
Deze aftrek is echter (in principe) van toepassing na aftrek van het voor u van toepassing zijnde drempelbedrag.

Periodieke schenking
Indien u per jaar € 100 of meer bijdraagt (u bent dan boezemvriend van de stichting KEW), is het voordeliger dat te doen in de vorm van een zgn. periodieke schenking. Uw jaarlijkse gift is dan zonder drempel, volledig aftrekbaar van uw inkomen of winst. Daartoe is een onderhandse akte benodigd en dient u zich te verbinden voor een periode van minimaal 5 jaar. Deze termijn kan worden ingekort ingeval van overlijden, daling van uw inkomen of ontbinding van de stichting.
Indien u op het op deze website opgenomen aanmeldings-/inschrijvings-formulier kiest voor de optie ‘periodieke schenking’ ontvangt u van ons de benodigde akte van schenking ter ondertekening.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
Stichting Vrienden KEW
Jan Karstens
Park Klinkenberg 19, 2361WZ Warmond
Tel. 06 538 097 44


ANBI R.S.I.N. nr: 8585 41 634
Bankrekeningnr: NL70 FVLB 0226 9687 66 tnv. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2023 (incl. toelichting) bekijken/dowloaden.


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2022 (incl. toelichting) bekijken/dowloaden.


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2021 (incl. toelichting) bekijken/dowloaden.


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2020 (incl. toelichting) bekijken/dowloaden.


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2019 (incl. toelichting) bekijken/dowloaden.


U kunt hier het (financiële) jaaroverzicht 2018 bekijken/dowloaden.

Toelichting bij het jaaroverzicht 2018 Sti. KEW.

Bovenstaand jaaroverzicht 2018 van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond betreft de eerste Staat van Baten en Lasten als ook de eerste Balans sinds de oprichting in februari 2018.
Aan de uitgavenzijde is een aantal kosten opgenomen dat op de oprichting en de opstart van Sti. KEW betrekking heeft. De Kerkrentmeesters van de PG Warmond hebben ter ondersteuning bij de opstart een renteloze voorschotslening verstrekt om de eerste kosten te kunnen voldoen. In hetzelfde boekjaar 2018 hebben we deze lening reeds kunnen terugbetalen uit onze eigen liquide middelen.

Sti. KEW heeft een voortvarende start gemaakt met meer dan 50 (veelal langjarige) aanmeldingen als donateur, (boezem)vriend welk aantal na de jaarwisseling verder is gegroeid en met 3 geslaagde concerten in de Protestante Kerk van Warmond na de zomer van 2018. Deze goede gang van zaken heeft geleid tot een batig saldo aan het eind van het eerste jaar van €9.738,40. Hiertegenover stonden geen financiële verplichtingen. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd.
Met deze publicatie voldoet Sti. KEW aan de voorwaarden passend bij de toegekende ANBI-status.

Bestuur Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond
John A. Verbeek, vz.
Jan Karstens, secr.
Roeland Th. Brokking, pm.